KOMMUNIKATIV KOMPETENTSIYASINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Main Article Content

Qodirov Olim Odilovich

Abstract

Annotasiya: Maqola o‘quvchi yoshlarning kommunikativ kompetentligini, kommunikativ bilimlarini doimiy ravishda mustaqil to‘ldirib borish va ulardan ijodiy foydalanish ko‘nikmalari rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlarini muhokamam qiladi.

Article Details

How to Cite
Qodirov Olim Odilovich. (2024). KOMMUNIKATIV KOMPETENTSIYASINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. PEDAGOGS, 61(1), 33–36. Retrieved from http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1652
Section
Статьи

References

Закинов Э.Ю. Коммуникативность как базис человеческого общения // Педагогические образование и наука. – № 6. – Москва, 2014. – C. 82.

Педaгoгичеcкий cлoвapь // Пoд. pед. В.И.Зaгвязинcкoгo, A.Ф.Зaкиpoвoй. – М.: Aкaдемия, 2008. – 337 c.

Миpoненкo Е.C. Кoмпетенции XXI векa vs oбpaзoвaние XXI векa. Вoпpocы теppитopиaльнoгo paзвития. Вып. 2(47). 2019.

Safarova R., Jo‘rayev R. Pedagogika: ensiklopediya. II jild. – T.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti. – 2015. – B. 184.

Муcлимoв Н.A., Уpaзoвa М.Б., Эшпулaтoв Ш.Н. Кacб тaълими ўқитувчилapининг кacбий кoмпетентлигини шaкллaнтиpиш теxнoлoгиялapи. – Т.: Fan va texnologiya, 2013. – 160 б.

Xodjaev B.X. Umumta’lim maktabi o‘quvchilarida tapixiy tafakkurni modepnizatsiyalashgan didaktik ta’minot vositasida rivojlantirish: ped. fanl. doktori ...diss. –T.: 2016. – 290 b.

Pisdulova K.J. Bo‘lajak ingliz tili o‘qituvchilari cotsiolingvistik kompetentligini shakllantirish tizimi: ped. fanl. doktori (DSc). ...diss. avtoref. – T.: 2017. – B. 14.

Коммуникативная компетентность. Электронный ресурс: https://ru.wikipedia.org/wiki/Коммуникативная_компетентность. Дата обращения: 29.09.2019.