PEDAGOGS http://pedagogs.uz/index.php/ped <p><strong>PEDAGOGS </strong>jurnali har oyda ikki marotaba elektron shaklda chop etiladigan xalqaro elektron jurnal hisoblanadi. Jurnalda barcha yosh izlanuvchilar, talabalar, magistrlar, yosh professor va doktorantlar hamda o'rta ta'lim muassasalari hodimlari o'z ilmiy ishlarini chop qilishlari mumkin.</p> <p><strong>Jurnal faoliyatining asosiy maqsadi:</strong> Mamlakatimizdagi yosh izlanuvchilarini zamonaviy ilg‘or qarashlar bilan tanishtirish, ilmiy faoliyatlarini jonlantirish, davlat ilmiy nufuzi va salohiyatini o‘stirish, turli innovatsion tadqiqotlarda ishtirok etishini kuchaytirish, tadqiqotlarning ilmiy-amaliy ahamiyatini yanada oshirish va ularni keng ommaga yetkazish.</p> <div class="subjects_title"><strong>“PEDAGOGS”</strong> jurnali quyidagi yo'nalishlar bo'yicha tadqiqot natijalarini qamrab oladi:</div> <div class="row"> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xl-6 col-xxl-6"> <ul> <li class="subject_list"><em>Aniq fanlar</em></li> <li class="subject_list"><em>Tabiiy fanlar</em></li> <li class="subject_list"><em>Texnika fanlari</em></li> <li class="subject_list"><em>Pedagogik fanlar</em></li> <li class="subject_list"><em>Ijtimoiy-gumanitar fanlar</em></li> <li class="subject_list"><em>Falsafa fanlari</em></li> <li class="subject_list"><em>Filologiya</em></li> <li class="subject_list"><em>Iqtisodiy fanlar</em></li> </ul> <p><em><strong>Har qanday hamkorllik uchun biz bilan bog'laning.</strong></em></p> </div> </div> en-US PEDAGOGS MOSH POYASINING BIOMETRIK VA O‘LCHAM-MASSA KO‘RSATGICHLARINI ANIQLASH http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1612 <p><strong>Annotatsiya. </strong>Ushbu maqolada Respublikamiz hududida eng ko‘p takroriy ekin sifatida ekilayotgan Navro‘z, Marjon va Zilola navli dukkakli mosh ekinining poyasi o‘lcham-massa ko‘rsatgichlari o‘rganilgan. Bunga asosiy sabab ishlab chiqiladigan, pishib yetilgan mosh hosilini ildizidan qirqib-uyumlash agregatining ishchi o‘lchamlarini aniqligini olishdir.&nbsp;</p> Astanakulov Komil Dulliyevich Turdibekov Ilhomjon Mahmud o‘g‘li Copyright (c) 2024 2024-07-01 2024-07-01 61 1 4 9 XORAZM VILOYATI XIVA SHAHAR ”NURLI MASKAN” IXTISOSLASHTIRILGAN MAKTAB-INTERNATI HAQIDA http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1613 <p>Bugungi kunda yurtimizda alohida ta’limga ehtiyoji bo‘lgan bolalar uchun 90 ta Ta’lim va tarbiya maskanlari bo‘lib, shulardan 17 tasi&nbsp; “Nurli maskan” Ixtisoslashtirilgan maktab-internatlaridir. Men Xorazm viloyatining Xiva shahrida joylashgan Nurli maskan ixtisoslashtirilgan maktab-internatida&nbsp; bo‘lib ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruvchi bolalarning qanday ta’lim-tarbiya olayotgani, ularning salohiyati, qobilyati, yutuqlari bilan tanishish imkoniga ega bo‘ldim. O‘z navbatida bu sohaning yutuq va kamchiliklari bilan ham yaqindan tanishdim.</p> Ismoilova Ullibibi Arslonbekovna Copyright (c) 2024 2024-07-01 2024-07-01 61 1 10 13 KASB-HUNAR MAKTABLARIDA AMALIY DARSLARNI SAMARALI O‘TKAZISH http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1614 <p>Ushbu maqolada kasb-hunar maktablarida amaliy darslarni samarali o‘tkazishning ahamiyati va usullari yoritilgan. Ta’lim jarayonida amaliy mashg‘ulotlarning rolini oshirish, o‘quvchilarning kasbiy ko‘nikmalarini rivojlantirish, zamonaviy pedagogik metodlarni qo‘llash va dars samaradorligini oshirishga qaratilgan tavsiyalar keltirilgan.</p> Xujakulova Zuxra Xasanboyevna Ashurova Oftobxon Xoshimovna Nosirova Dilafruz Akbarovna Copyright (c) 2024 2024-07-02 2024-07-02 61 1 14 17 KASB HUNAR MAKTABLARIDA DARS O‘TISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH INTERAKTIV O‘YINLARNI AHAMIYATI http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1615 <p>Ushbu maqolada bugungi kun ta’lim sohasining muhim jihatlaridan biri hisoblangan dars jarayonlaridagi faollik, o‘qituvchining o‘z ustida ishlashi hamda kasb-hunar maktablarida dars o‘tishda samarali interaktiv metodlardan foydalanish masalalari yoritilgan. Interaktiv o‘yinlarning ta'lim jarayoniga kiritilishi darslarning samaradorligini oshirishda katta ahamiyatga ega.</p> Xujakulova Zuxra Xasanboyevna Ashurova Oftobxon Xoshimovna Nosirova Dilafruz Akbarovna Sayitxonova Barchinoy Axatovna Copyright (c) 2024 2024-07-02 2024-07-02 61 1 18 21 INKLYUZIV TA’LIM ISHTIROKCHILARINI PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK QO‘LLAB-QUVVATLASHNI SAMARALI TASHKIL ETISH http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1616 <p><strong>Annotatsiya: </strong>Bugungi kunda muhim bosqichda turgan ta’lim turlaridan biri inklyuziv ta’limni ta’kidlash mumkin. O‘qituvchilar bolalarni inklyuziv ta'limga tayyorligini shakllantirish uchun tashkiliy-pedagogik shart-sharoitlar asoslanadi, bu esa andragogik ta’limi nazariyasini boyitadi. Hozirgi vaqtda inklyuziv ta’lim subyektlarini psixologik-pedagogik qo‘llab-quvvatlash mazmuni o‘rganishning asosiy yo‘nalishlaridan biriga aylanib bormoqda.</p> M.A.Tilakova Copyright (c) 2024 2024-07-03 2024-07-03 61 1 22 27 YOSH FUTBOLCHILARDA TEZLIK SIFATINI RIVOJLANTIRISH USLUBLARI http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1617 <p><strong>Annotatsiya.</strong> Futbol olamida tezlik o'yinchining o'yiniga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan hal qiluvchi omil hisoblanadi. Yosh futbolchilarda tezlik sifatini rivojlantirish ularning umumiy o'sishi va sportdagi muvaffaqiyati uchun muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqola yosh futbolchilarning tezligini oshirish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan turli usullarni o'rganishga qaratilgan.</p> O‘zganboyev Dilyorbek Doniyorbek o'g'li Copyright (c) 2024 2024-07-03 2024-07-03 61 1 28 32 KOMMUNIKATIV KOMPETENTSIYASINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1652 <p><strong>Annotasiya:</strong> Maqola o‘quvchi yoshlarning kommunikativ kompetentligini, kommunikativ bilimlarini doimiy ravishda mustaqil to‘ldirib borish va ulardan ijodiy foydalanish ko‘nikmalari rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlarini muhokamam qiladi.</p> Qodirov Olim Odilovich Copyright (c) 2024 2024-07-05 2024-07-05 61 1 33 36 O’RTA VA UZOQ MASOFAGA YUGURUVCHILARDA YUGURISH TEXNIKASINI TAKOMILLASHTIRISH BOSQICHLARI http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1701 <p><strong>Annotatsiya:</strong> Ushbu maqolada o’rta va uzoq masofaga yuguruvchilarda yugurish texnikasini takomillashtirish jarayonining umumiy xarakteristikalari tasvirlangan, xususan, yugurish texnikasi o‘rta masofaga yugurish misolida tahlil qilingan. Xulosa qilib aytganda, harakatlarning tabiati haqidagi noto'g'ri tushuncha, o'z tanasini nazorat qila olmaslik, shuningdek, dars samaradorligiga ta'sir qiladigan asosiy xatolar ta'kidlangan.</p> Abdullaev G‘ayratjon Akbarali o’g’li Copyright (c) 2024 2024-07-07 2024-07-07 61 1 37 42 METHODS OF LEARNING ENGLISH ONLINE http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1702 <p>This paper discusses strategies, approaches, and philosophies for teaching English online. In this study, we describe methodologies and their application in the context of English language distance instruction, particularly the online version.&nbsp; By offering several teaching approaches, we will make it easy for future instructors to select the most appropriate one. Furthermore, in our examination of online teaching, we consider the benefits and drawbacks of various techniques. The practical implementation of this work is represented in the syllabus and design of specific teaching units, whether it is a preparatory class or any other institutional programme dedicated to English language instruction.</p> Murodova Noila Xudoyberdiyev Ilyosni Copyright (c) 2024 2024-07-07 2024-07-07 61 1 43 46 TEACHING PRAGMATIC COMPETENCE: THE CASE OF HEDGING http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1703 <p><strong>Abstract</strong>. Competence-based language teaching which has become an integral part of teaching foreign languages at the present moment is paid attention to. Basic language competences are distinguished highlighting communicative competence which demonstrates a student’s ability to use a foreign language in such a way that will be appropriate from the point of view of linguistics, socio-linguistics and pragmatics. Teaching students’ pragmatic competence in general and the use of hedges in particular is focused on. The interpretation of hedges and their classification are analysed. Awareness-raising tasks such as identification, cross- linguistic comparisons, reconstruction, reformulation and metalinguistic discussion as a method of teaching learners’ pragmatic competence are considered.</p> Askarova G.X. Copyright (c) 2024 2024-07-07 2024-07-07 61 1 47 52 ИКТ-НАСЫЩЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА В РАМКАХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1704 <p><strong>Аннотация</strong>. В статье описываются роль и место современных информационных и коммуникационных технологий в дистанционном обучении английскому языку для специальных целей. Определяются требования к ресурсам и на их основании предлагается список апробированных сервисов.</p> Асқарова Гулрухбону Хасанбой қизи Copyright (c) 2024 2024-07-07 2024-07-07 61 1 53 59 ПЕРЕВОД ОБРАЗНЫХ СРЕДСТВ КАК ОКНО В МИР ИНОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРЫ http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1705 <p><strong>Аннотация</strong>. В статье речь идет о стратегиях перевода образных средств в текстах профессиональной направленности. Исследование выполнено в русле когнитивного подхода к изучению языковых явлений. Акцентируется необходимость знания культурных кодов и компонентов концептуального значения в структуре образных номинаций. Приводятся примеры переводов, выполненных обучающимися по дополнительной программе «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».&nbsp; Обучение переводу образных средств рассматривается как приобщение обучающихся к инокультурной среде и как возможность расширения общего кругозора будущих переводчиков.</p> Асқарова Гулрухбону Хасанбой қизи Copyright (c) 2024 2024-07-07 2024-07-07 61 1 60 67 SOME WORDS OLD, SOME WORDS NEW: THE PANDEMIC’S LINGUISTIC FOOTPRINT http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1706 <p><strong>Abstract. </strong>The article discusses the impact that the coronavirus pandemic has had on the vocabulary of the English language. The identified trends include increased frequency in the use of some outdated and specialized vocabulary and the creation of numerous neologisms, mostly by blending.</p> Askarova G.X. Copyright (c) 2024 2024-07-07 2024-07-07 61 1 68 73 O‘ZBEKISTON VA MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLAR O‘RTASIDAGI MUNOSABATLAR TARIXI http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1707 <p><strong>Abstrakt: </strong>O‘zbekiston Respublikasi mustaqil davlat maqomini qo‘lga kiritgan vaqtdan boshlab dunyodagi barcha davlatlar bilan ijobiy aloqalarni yo‘lga qo‘yishga hamda ular bilan manfaatli loyihalarni amalga oshirishga harakat qilib kelmoqda. Bu o‘rinda dunyodagi eng taraqqiy etgan mamlakatlar bilan va yaqin qo‘shni davlatlar bilan ham yaxshi qo‘shnichilik munosabatlariga asoslangan aloqalarni ham yo‘lga qo‘yishga alohida e’tibor berib kelmoqda.</p> Qodirjonov Omadjon Tavakkaljon o‘g‘li Copyright (c) 2024 2024-07-08 2024-07-08 61 1 74 78 OʻZBEK TILI DARSLARIDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1708 <p><strong>Annotatsiya:</strong> Ushbu maqolada oʻzbek tili darslarida interfaol metodlardan&nbsp; foydalanish, ularni dars jarayonida qoʻllash haqida soʻz boradi.</p> Allayorova Bonu Abdullayevna Copyright (c) 2024 2024-07-08 2024-07-08 61 1 79 86 SO‘ZLARNING ALOQA-MUNOSABAT SHAKLLARINI O‘QITISH METODIKASI http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1709 <p><strong>Annotatsiya: </strong>Samarali muloqot shaxsiy, akademik va professional muvaffaqiyatda hal qiluvchi rol o'ynaydigan asosiy mahoratdir. So'zlarning munosabat shakllarini tushunish va o'zlashtirish tilni bilishning muhim jihati bo'lib, u aniq va samarali muloqot qilish qobiliyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ushbu maqolada biz til ko'nikmalarini oshirish va yaxshi muloqotni rivojlantirish uchun so'zlarning aloqa-munosabat shakllarini o'rgatishning keng qamrovli metodologiyasini o'rganamiz.</p> Eshmuratova Asila Salimjon qizi Copyright (c) 2024 2024-07-08 2024-07-08 61 1 87 90 COOPERATION OF SCHOOL, FAMILY AND NEIGHBORHOOD IN EDUCATION OF SPIRITUAL THINKING OF YOUNG STUDENTS http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1711 <p><strong>Abstract:</strong> In this article, the school educates the spiritual thinking of students&nbsp; and the role of public cooperation in society, school and community tasks of cooperation, methods of education based on pedagogical cooperation is talked about.&nbsp;</p> Nusratov Anvar Ne’matjonovich Copyright (c) 2024 2024-07-09 2024-07-09 61 1 91 94 MAKTABLARDA MILLIY HARAKATLI O‘YINLARNING O‘QUVCHILAR TARBIYASIDA VA MA’NAVIYATINI YUKSALISHIDA TUTGAN O‘RNI http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1712 <p><strong>Annotatsiya: </strong>Ushbu maqolada umum ta’lim maktablarida milliy harakatli o‘yinlar va ularning o‘quvchi yoshlar tarbiyasida tutgan o‘rni, jismoniy tarbiyaning ijtimoiyruhiy asoslari, milliy harakatli o‘yinlardan foydalanish zaruriyatlari, jismoniy sifatlarni tarbiyalovchi milliy harkatli o‘yinlar tasnifi va ularni o‘rgatish yo‘llari hamda milliy sport o‘yinlari bebaho qadriyat ekanligi to‘grisida ma’lumot berilgan.</p> Jo’rayev Sherali Maxmudovich Pardabayeva Madinabonu Saydulla qizi Maxmanazarova Sabina Shuhrat qizi Copyright (c) 2024 2024-07-09 2024-07-09 61 1 95 98 O‘QUV JARAYTONIDA MULTIMEDIA ILOVALARIDAN FOYDALANISH http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1713 <p>Mediata’lim inglizcha media <em>“edustation”</em> so‘zidan bo‘lib, lotincha <em>media – omil</em> deganidir. Mediata’lim o‘quvchilarga ta’lim berish jarayonida yangicha usullardan foydalanishni talab etadi. Mediapedagogika – yangi pedagogik texnologiyadir, u ommaviy axborot vositalari yordamida o‘quvchilarni ijodiy fikrlashga, tarbiyalashga imkon beradi. Mediapedagogika resurslariga internetdagi ma’lumotlar, televideniya, radioeshittirishlar, kino, video, audio materiallar kiradi.</p> M. Alimova Copyright (c) 2024 2024-07-10 2024-07-10 61 1 99 101 EXPLORING THE CATEGORIZATION OF SOCIO-LINGUISTIC CONCEPTS http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1714 <p>The categorization of socio-linguistic concepts plays a pivotal role in understanding the intricate interplay between language and society. From dialects and accents to social identities and power dynamics, socio-linguistic concepts encompass a diverse range of phenomena that shape communication patterns and cultural practices. This article delves into the categorization of socio-linguistic concepts and examines how they contribute to the construction of social meaning and identity.</p> Jumaniyozova Shakhlo Zohid kizi Copyright (c) 2024 2024-07-10 2024-07-10 61 1 102 109 O‘ZBEK RAQS SAN’ATINING SHAKLLANISH JARAYONIDA MILLIY RAQS SAN’ATI VAKILLARINING O‘RNI http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1715 <p><strong>Annotatsiya:</strong> Ushbu maqolada oʻzbek milliy raqslariga hissa qo‘shgan ustoz-san’atkorlar, o‘zbek milliy raqslarida ustoz-shogird anʼanalari, shuningdek, milliy raqslarni ijro etishning ahamiyati, sahna raqslarining jozibasi va oʻzbek raqsi fidoyilarining merosi va o‘ziga xos xususiyatlari aks ettirilgan.</p> Doulov Ulug‘bek Hayitboyevich Copyright (c) 2024 2024-07-12 2024-07-12 61 1 110 114 ABU RAYHON BERUNIYNING ASTRONOMIYA SOHASIDA OLIB BORGAN ILMIY IZLANISHLARI VA YOZISHMALARI http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1716 <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ushbu maqolada o`rta asrlarda Musulmon Sharq olamida, Markaziy Osiyo hududida yetishib chiqqan buyuk mutafakkir, qomusiy olim Abu Rayhon Beruniyning ilmiy merosi, xususan, astronomiya sohasida amalga oshirgan ilmiy izlanishlari va qarashlari haqida qisqacha ma’lumotlar bayon qilingan. Uning astronomik kuzatuv va tajribalari asosida shakllangan ilmiy xulosalari, mazkur fan doirasida qo`lga kiritilgan ilmiy yutuqlari, astronomiya fani rivoji va taraqqiyotiga ma’lum bir darajada hissa qo`shgan va bu sohaga bag`ishlangan ilmiy asarlari to`g`risida so`z yuritilgan. Bundan tashqari, ushbu soha doirasida Beruniyning boshqa allomalar bilan birga olib borgan ilmiy yozishmalari, ularning fikrlari, Beruniyning qarashlariga ularning munosabatlari va mazkur mavzudagi yakuniy xulosalari borasida ma’lumotlar keltirilgan. Shu bilan bir qatorda, mazkur maqolada&nbsp; Beruniyning astronomik kuzatuvlari natijasida yuzaga kelgan qarashlari, g`oyalari nafaqat o`z davrida katta yangilik bo`lganligi, balki Beruniy yashagan davrdan bir necha yuz yillardan so`ng ham boshqa olimlarning ilmiy g`oyalari, kashfiyotlariga oz bo`lsa-da ma’lum darajada asos bo`lganligi bayon etilgan.</p> Norxujayev Shaxboz Xusanjon o`g`li Copyright (c) 2024 2024-07-14 2024-07-14 61 1 115 126 GREYVS KASALLIGINI TASHHISLASH VA DAVOLASHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1717 <p><strong>Kirish.</strong> Graves kasalligining klassik shaklini tashxislash oson va kasallikning asosiy xususiyatlarini bilish va TTG kabi testlar bilan tasdiqlashga bog'liq. Differentsial diagnostika tirotoksikozning boshqa turlarini aniqlashni o'z ichiga oladi, masalan, qalqonsimon bezning ba'zi o'smalari yoki tirotoksikoz faktitozi va toksik bo'lmagan buqoq. Differensial tashxisga tireotoksikoz belgilarini taqlid qiluvchi gipermetabolizm turlari ham kirishi kerak. Masalan, feoxromotsitoma, politsitemiya, limfoma va leykemiyaning ayrim holatlari. O'pka kasalligi, infektsiya, parkinsonizm, homiladorlik yoki nefrit tireotoksikozning ayrim xususiyatlarini rivojlantirishi mumkin.</p> Xayitboyeva Komila Qurbanbayeva Aziza Copyright (c) 2024 2024-07-15 2024-07-15 61 1 127 130 ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ И ЕГО СТАНОВЛЕНИЕ В ОНТОГЕНЕЗЕ. ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЯ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1718 <p><strong>Аннотация: </strong>В данном тезисе рассмотрены закономерности развития звукопроизношения в онтогенезе детей дошкольного возраста. Основная цель заключается в ознакомлении с возрастными нормами формирования речи. Представлена характеристика особенностей нарушения звукопроизношения у дошкольников. Тезис подчеркивает необходимость своевременного и полноценного овладения речью, в частности её звуковой стороны, а также важность диагностики и проведения комплексных реабилитационных работ.</p> Мубаракова М. Б. Бекманова Ж.А. Copyright (c) 2024 2024-07-15 2024-07-15 61 1 131 133 CRITICAL THINKING IN LANGUAGE TEACHING http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1719 <p><strong>Abstract:</strong> This article deal with critical thinking in English language teaching. There are many different methods to discuss and analyze.</p> Ruziev Khusniddin Bakhritdinovich Copyright (c) 2024 2024-07-15 2024-07-15 61 1 134 138 ENHANCING CRITICAL THINKING THROUGH ASSESSMENT http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1720 <p><strong>Abstract:</strong> This article deal with enhancing critical thinking through assessmentin English language teaching. There are many different methods to discuss and analyze.</p> Ruziev Khusniddin Bakhritdinovich Copyright (c) 2024 2024-07-15 2024-07-15 61 1 139 144 RESEARCH DESIGN AND METHODOLOGY http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1721 <p><strong>Abstract:</strong> This article deal with researching design and methodology. Different types of research design and methods to discuss and analyze in this article.</p> Ruziev Khusniddin Bakhritdinovich Copyright (c) 2024 2024-07-15 2024-07-15 61 1 145 149 FUNCTIONS OF EPITHET IN LITERATURE http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1722 <p><strong>Abstract;</strong> Epithets are often used by writers to develop characters, as epithets can be used as a nickname or a title. There are endless ways that epithets can be used.</p> Farmanov Gayrat Copyright (c) 2024 2024-07-15 2024-07-15 61 1 150 154 STYLISTIC FUNCTIONS OF EPITHET http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1723 <p><strong>Abstract</strong>; Epithets in English emotive prose can fulfil different stylistic functions: a descriptive function (to describe characters, views, situations, different things and feelings); an expressive function (to make the texts more expressive and emotional).</p> Farmanov Gayrat Copyright (c) 2024 2024-07-15 2024-07-15 61 1 155 160 SAMUEL TAYLOR COLERIDGE'S ROLE IN CRITICISM http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1724 <p><strong>Abstract</strong>; Coleridge is concerned with the philosophy and science of his time. was the dominant opinion on many issues, as John Stuart Mill acknowledged, along with others who studied the history of romanticism. as it becomes more manifest in external facts, it becomes a symbol of things proportionately more important</p> Farmanov Gayrat Copyright (c) 2024 2024-07-15 2024-07-15 61 1 161 166 ANALYSIS OF THE CRITICAL WORK "BIOGRAPHY LITERARIA" BY SAMUEL TAYLOR COLERIDGE http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/1725 <p><strong>Abstract;</strong> A critique of the qualities of Wordsworth's poetry concludes the volume. available. Chapter XIV is the origin of the popular critical concept of "suspension of disbelief by the will" in the reading of poetic works. When the God of Colerid created nature, He made nature reflect the official qualities of the Son, the second person in the Trinity</p> Farmanov Gayrat Copyright (c) 2024 2024-07-15 2024-07-15 61 1 167 173